ທ່ຽວໂຮງງານ

ທັດສະນະພາຍນອກຂອງວິສາຫະກິດ

p3
p1
ຂະ​ບວນ​ການ5

ຂະບວນການປະຕິບັດງານຂອງບຸກຄະລາກອນ

ຂະ​ບວນ​ການ 8
ຂະ​ບວນ​ການ1
t1
ຂະ​ບວນ​ການ3
p21
ຂະ​ບວນ​ການ4
ຂະ​ບວນ​ການ7
ຂະ​ບວນ​ການ6
t2

ອຸປະກອນ

p1 (1)
p1 (2)
p1 (3)
t3
p3
p4